Bài đăng

Cần visa nào để làm việc ở New Zealand?

LanguageCert - chứng chỉ tiếng Anh được NZQA công nhận

Thông tin mới nhất về Open Work visa sau khi học ở New Zealand - Áp dụng từ 26/11/2018